Win Together

Public Sector
People Management Specialist

บริษัทฯ เราพร้อมส่งมอบงาน...

แนวทางที่เราใช้
สามารถอ้างอิงได้
ตามมาตรฐานสากล
และหลักวิชาการการบริหารงานบุคคล

เราศึกษาและเน้น
การออกแบบข้อเสนอ
ที่เข้ากับบริบทของลูกค้า จากประสบการณ์ทำงานทั้งในภาครัฐ และเอกชน
ในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 20 ปี 

ข้อเสนอมุ่งเน้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และนำไปใช้ได้จริง มากกว่าเป็นเอกสาร
ทางวิชาการ

เรายืดหยุ่น
และให้ความสำคัญ
กับการสร้างความเข้าใจ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าในระยะยาว

หน่วยงานผู้รับบริการให้คำปรึกษา

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

องค์การมหาชน

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

โครงการ
ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ในปี 2566

>>> โครงการพัฒนาโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

>>> โครงการจัดทำแผนสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (specific competency) ของ สทนช.

>>> โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

>>> โครงการทบทวนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ ททท.

>>> โครงการประเมินค่างานและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

>>> โครงการทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์ ปี 2566 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

>>> โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78-79 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

>>> โครงการการวิเคราะห์และบูรณาการกระบวนการดำเนินการของ สกสว. เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

>>> โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนสถานภาพขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

>>> โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

>>> โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจ ทบทวนโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง ระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม และยกระดับการกำกับดูแลที่ดีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

>>> Project Improving Performance Management System (PMS) For Driving Employees’ Effectiveness and Motivation (Phase 1) Herba Bangkok company limited


>>> วิทยากรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อปรับปรุง Core Business Enablers หัวข้อการบริหารทุนมนุษย์

ทีมที่ปรึกษา

อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา

กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโครงการ

ที่ปรึกษาร่วมอาวุโส
สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

ณรงค์ฤทธิ์ อุดมพิพัฒน์

ผู้จัดการโครงการ/ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาร่วม
สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

ธรรมศักดิ์ โชคชัยเจริญพร

ที่ปรึกษา/ผู้ประสานงานโครงการ

ที่ปรึกษาร่วม
สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

กิจปณัฎฐ์ รัตนสมบัติโภคิณ

ผู้ช่วยที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์ข้อมูล

ปฏิภาณ โภคินอัคคเดช

นักวิเคราะห์ข้อมูล